information om ADHD

ADHD er en biologisk betinget neuropsykiatrisk lidelse, der gør det svært at klare de almindelige udfordringer i dagliglivet. Tidligere blev ADHD i Danmark og Sverige betegnet DAMP (Deficits in Attention, Motor control and Perception), der omfatter problemer med opmærksomhed, motorisk kontrol, opfattelse og bearbejdning af sanseindtryk fra kroppen og omverdenen.

Der findes tre forskellige typer af ADHD. De enkelte typer adskilles ved de vanskeligheder, der er dominerende:

Flere internationale undersøgelser vurderer, at mellem 2-5% af alle børn i skolealderen og 1-2% af den voksne befolkning har ADHD. Symptomer og vanskeligheder varierer og ændrer som regel karakter med alderen.

Indtil for få år siden troede man, at ADHD (tidligere kaldet DAMP) forsvandt med alderen. I dag ved man, at langt fra alle vokser fra det. ADHD er ofte livslangt handicap, som kræver livslang behandling og støtte. ADHD står for Attention Deficit / Hyperactivity Disorder – dvs. forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og Impulsivitet.

Undersøgelser tyder på. At ADHD er mere udbredt hos socialt udsatte, end man hidtil har været opmærksom på. Det skyldes bl.a. at fx angst, depression og misbrug kan skygge for ADHD. I en norsk undersøgelse af indsatte i fængsler fandt man, at 48 % af de indsatte havde symptomer på ADHD. Lignende erfaringer har man gjort sig herhjemme. Det skønnes, at 2 % af den voksne befolkning har ADHD, hvilket svarer til 60.000 mennesker mellem 18 og 60 år.

Man ved også, at symptomerne på ADHD skifter udtryk med alderen. Det betyder, at voksne med ADHD skiller sig ud på en måde, som umiddelbart kan være sværere at gennemskue end hos børn med lidelsen, fx ændrer hyperaktiviteten hos barnet sig til en indre uro og rastløshed hos den voksne.

Nogle unge og voksne med ADHD har ikke fået den rette støtte og hjælp i opvækstårene og ender derfor som udstødte fra arbejdsmarkedet, kriminelle og socialt isolerede, og udvikler sideløbende vanskeligheder som angst og depression og misbrug af alkohol og stoffer.

Der er god grund til at antage, at der blandt brugergrupperne inden for det sociale system, revalideringscentre, kommunale institutioner, produktionsskoler mv. kan være personer, hvor ADHD er en del af årsagen til deres livssituation.

Der findes andre diagnosebetegnelser for beslægtede tilstande, med mange lighedspunkter med ADHD og DAMP.